k
o
n
t
a
k
t

REGULAMIN SESJI ZDJĘCIOWYCH
wykonywanych przez studio zdjeciapogrzebowe.pl

§ 1. Przedmiot regulaminu

 1. Przedmiotem regulaminu jest wykonanie reportażu fotograficznego lub sesji zdjęciowej.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z ofertą opublikowaną na stronie www.zdjeciapogrzebowe.pl lub w ramach indywidualnych ustaleń potwierdzonych poprzez e-mail.

§ 2. Terminy i warunki pracy

 1. Potwierdzeniem rezerwacji terminu sesji jest wpłacenie przez Zamawiającego zadatku w wysokości 100 złotych.
 2. Termin przekazania przez Wykonawcę zdjęć w wersji elektronicznej wynosi 14 dni kalendarzowych i liczony jest od daty wykonania ostatnich zdjęć. Pliki w wersji elektronicznej zostaną przesłane za pomocą linku do pobrania aktywnego przez 14 dni kalendarzowych. Po upłynięciu tego terminu pliki zostaną automatycznie skasowane.
 3. Ilość przekazanych zdjęć zgodna jest z ofertą, a selekcji zdjęć dokonuje Wykonawca.
 4. Zamawiający w przeciągu 14 dni kalendarzowych przekaże Wykonawcy listę zdjęć do wykonania odbitek lub albumu. Nie przekazanie listy zdjęć we wskazanym terminie jest równoznaczne z pełną akceptacją wykonanego dzieła, rezygnacją z tej części usługi i nie wpływa na wysokość wynagrodzenia.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do archiwizowania sesji przez 90 dni od daty jej wykonania.

§ 3. Płatności

 1. Warunkiem rezerwacji terminu sesji jest wpłacenie zadatku w wysokości 100 zł gotówką w siedzibie firmy lub przelewem na rachunek bankowy (Nest Bank 62 1870 1045 2083 1072 6058 0001).
 2. Pozostałą część płatności należy rozliczyć gotówką w dniu sesji lub przelewem w dniu poprzedzającym sesję – przez co strony rozumieją zaksięgowanie kwoty na rachunku Wykonawcy.

§ 4. Prawa autorskie

 1. Wykonane zdjęcia mają charakter autorski oraz indywidualny i są przedmiotem prawa autorskiego.
 2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość praw autorskich do dzieła, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili wykonania sesji polach eksploatacji.
 3. Przejście praw autorskich nastąpi z momentem przekazania Zamawiającemu zdjęć w wersji elektronicznej.

§ 5. Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnictwo w sesji oznacza zgodę na przetwarzanie przez firmę Fotografia i reklama Piotr Margas S. K. A. danych osobowych, w tym wizerunku w celu realizacji reportażu fotograficznego, nagrania video oraz sesji zdjęciowej i w zakresie niezbędnym do tego celu.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta oraz osób widocznych na Fotografii, w tym danych osobowych małoletnich dzieci będzie firma Fotografia i reklama Piotr Margas S. K. A., ul. Rynkowa, nr 13, 02-495, NIP 522 322 36 62. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem, przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@zdjeciapogrzebowe.pl
 3. Administrator oświadcza, iż przetwarzanie przez niego danych odbywa się w zgodzie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO).
 4. Administrator może zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania sesji zdjęciowej i tylko w celu jej wykonania: imię i nazwisko Klienta, dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres etc.), informacje o stanie zdrowia osób uczestniczących w sesji (w tym ciąży), wizerunek osób widocznych na Fotografiach, inne dane osobowe, związane z charakterem wykonywanej sesji.
 5. Podstawą przetwarzania danych będzie niniejszy regulamin, zaś w przypadku osób, które nie są Klientami (zleceniodawcami sesji), wyrażona przez nie zgoda na wykonanie zdjęcia lub udzielenie informacji. 6. Klient oświadcza, że osoby widoczne na Fotografiach wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w postaci wizerunku i zobowiązuje się do przekazania im informacji o osobie Administratora oraz sposobie przetwarzania przez niego danych osobowych.
 6. Przetwarzaniem danych osobowych w imieniu Administratora mogą zajmować się podmioty zewnętrzne, w szczególności będą to fotografowie współpracujący z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu wywoływania zdjęć, obsługi rachunkowo – księgowej oraz portale internetowe: zalamo.com, dropbox.com, wetransfer.com, zenbox.pl.
 7. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zlecenia. Podanie danych (uczestnictwo w sesji) jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania Umowy.
 8. Klientowi, osobom widocznym na fotografiach oraz opiekunom prawnym dziecka przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka nad którym sprawują opiekę, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania swoich danych osobowych oraz danych dziecka, nad którym sprawują opiekę, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych swoich lub dziecka nad którym sprawują opiekę, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Sprawdź wolny termin

Proszę wybrać datę

Wybrano krótki termin

Z uwagi na krótki termin prosimy o kontakt telefoniczny
+48 501 716 855

Formularz Rezerwacji

Wybrany termin:

  Dziękujemy za złożenie rezerwacji!

  Aby potwierdzić rezerwację należy wpłacić 100 zł zadatku:

  Dane do przelewu

  Fotografia i reklama Piotr Margas S. K. A.
  ul. Rynkowa 13
  02-495 Warszawa

  Dane konta:
  mBank
  62 1870 1045 2083 1072 6058 0001

  Zapłać online